بازدیدهای صنعتی مجازی

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : کارآسان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی کرمانشاه

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه خواجه نصیر

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه زنجان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی قوچان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی شاهرود

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه تهران

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه اراک

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه اردکان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه الزهرا (س)

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه ایلام

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه بیرجند

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه تربت حیدریه

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه دامغان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه یزد

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه سیستان و بلوچستان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه شهر کرد

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی اراک

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی همدان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه کردستان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه لرستان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه مازندران

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه محقق اردبیلی

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه خوارزمی

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه بین المللی امام خمینی

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی اصفهان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه علامه طباطبایی

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه هرمزگان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه ارومیه

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه حضرت معصومه

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه تبریز

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی سیرجان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه جیرفت

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه قم

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه مراغه

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه یاسوج

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه کوثر بجنورد

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه شیراز

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه اسفراین

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه رازی کرمانشاه

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه اصفهان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه گیلان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه بوعلی همدان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه خلیج فارس

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه سمنان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه پیام نور

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه آیت ا.. العظمی بروجردی (ره)

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه فردوسی مشهد

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه بناب

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه تفرش

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه علم و صنعت

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه فناوری های نوین آمل

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی ارومیه

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی سهند تبریز

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه بجنورد

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی شریف

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه گلستان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه کاشان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه میبد

کارخانه ساخت لیفتراک

نهاد آموزشی : دانشگاه ولی عصر رفسنجان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : کارآسان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی کرمانشاه

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه خواجه نصیر

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه زنجان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی قوچان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی شاهرود

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه تهران

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه اراک

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه اردکان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه الزهرا (س)

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه ایلام

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه بیرجند

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه تربت حیدریه

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه دامغان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه یزد

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه سیستان و بلوچستان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه شهر کرد

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی اراک

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی همدان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه کردستان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه لرستان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه مازندران

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه محقق اردبیلی

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه خوارزمی

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه بین المللی امام خمینی

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی اصفهان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه علامه طباطبایی

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه هرمزگان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه ارومیه

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه شهید باهنر کرمان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه حضرت معصومه

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه تبریز

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی سیرجان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه جیرفت

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه قم

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه مراغه

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه یاسوج

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه کوثر بجنورد

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه شیراز

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه اسفراین

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه رازی کرمانشاه

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه اصفهان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه گیلان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه بوعلی همدان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه خلیج فارس

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه سمنان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه پیام نور

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه آیت ا.. العظمی بروجردی (ره)

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه فردوسی مشهد

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه بناب

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه تفرش

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه علم و صنعت

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه فناوری های نوین آمل

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی ارومیه

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی سهند تبریز

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه بجنورد

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی شریف

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه گلستان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه کاشان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه میبد

بازدید از شرکت فولاد مبارکه

نهاد آموزشی : دانشگاه ولی عصر رفسنجان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : کارآسان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی کرمانشاه

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه خواجه نصیر

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه زنجان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی قوچان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی شاهرود

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه تهران

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه اراک

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه اردکان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه الزهرا (س)

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه ایلام

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه بیرجند

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه تربت حیدریه

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه دامغان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه یزد

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه سیستان و بلوچستان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه شهر کرد

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی اراک

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی همدان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه کردستان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه لرستان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه مازندران

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه محقق اردبیلی

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه خوارزمی

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه بین المللی امام خمینی

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی اصفهان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه علامه طباطبایی

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه هرمزگان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه ارومیه

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه شهید باهنر کرمان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه حضرت معصومه

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه تبریز

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی سیرجان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه جیرفت

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه قم

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه مراغه

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه یاسوج

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه کوثر بجنورد

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه شیراز

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه اسفراین

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه رازی کرمانشاه

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه اصفهان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه گیلان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه بوعلی همدان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه خلیج فارس

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه سمنان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه پیام نور

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه آیت ا.. العظمی بروجردی (ره)

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه فردوسی مشهد

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه بناب

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه تفرش

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه علم و صنعت

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه فناوری های نوین آمل

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی ارومیه

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه بجنورد

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی شریف

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه گلستان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه کاشان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه میبد

نوین پروتئین

بازدید واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز - نوین پروتئین

نهاد آموزشی : دانشگاه ولی عصر رفسنجان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : کارآسان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی کرمانشاه

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه خواجه نصیر

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه زنجان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی قوچان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی شاهرود

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه تهران

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه اراک

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه اردکان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه الزهرا (س)

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه ایلام

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه بیرجند

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه تربت حیدریه

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه دامغان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه یزد

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه سیستان و بلوچستان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه شهر کرد

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی اراک

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی همدان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه کردستان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه لرستان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه مازندران

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه محقق اردبیلی

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه خوارزمی

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه بین المللی امام خمینی

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی اصفهان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه علامه طباطبایی

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه هرمزگان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه ارومیه

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه شهید باهنر کرمان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه حضرت معصومه

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه تبریز

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی سیرجان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه جیرفت

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه قم

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه مراغه

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه یاسوج

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه کوثر بجنورد

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه شیراز

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه اسفراین

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه رازی کرمانشاه

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه اصفهان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه گیلان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه بوعلی همدان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه خلیج فارس

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه سمنان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه پیام نور

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه آیت ا.. العظمی بروجردی (ره)

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه فردوسی مشهد

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه بناب

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه تفرش

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه علم و صنعت

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه فناوری های نوین آمل

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی ارومیه

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی سهند تبریز

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه بجنورد

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی شریف

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه گلستان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه کاشان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه میبد

بهمن دیزل

خط تولید وانت کارا بهمن دیزل

نهاد آموزشی : دانشگاه ولی عصر رفسنجان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : کارآسان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی کرمانشاه

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه خواجه نصیر

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه زنجان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی قوچان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی شاهرود

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه تهران

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه اراک

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه اردکان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه الزهرا (س)

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه ایلام

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه بیرجند

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه تربت حیدریه

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه دامغان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه یزد

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه سیستان و بلوچستان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه شهر کرد

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی اراک

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی همدان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه کردستان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه لرستان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه مازندران

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه محقق اردبیلی

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه خوارزمی

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه بین المللی امام خمینی

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی اصفهان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه علامه طباطبایی

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه هرمزگان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه ارومیه

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه شهید باهنر کرمان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه حضرت معصومه

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه تبریز

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی سیرجان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه جیرفت

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه قم

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه مراغه

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه یاسوج

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه کوثر بجنورد

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه شیراز

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه اسفراین

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه رازی کرمانشاه

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه اصفهان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه گیلان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه بوعلی همدان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه خلیج فارس

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه سمنان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه پیام نور

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه آیت ا.. العظمی بروجردی (ره)

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه فردوسی مشهد

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه بناب

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه تفرش

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه علم و صنعت

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه فناوری های نوین آمل

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی ارومیه

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی سهند تبریز

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه بجنورد

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی شریف

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه گلستان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه کاشان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه میبد

صنایع غذایی گلها

تور مجازی مجتمع صنایع غذایی گلها

نهاد آموزشی : دانشگاه ولی عصر رفسنجان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : کارآسان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی کرمانشاه

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه خواجه نصیر

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه زنجان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی قوچان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی شاهرود

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه تهران

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه اراک

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه اردکان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه الزهرا (س)

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه ایلام

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه بیرجند

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه تربت حیدریه

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه دامغان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه یزد

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه سیستان و بلوچستان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه شهر کرد

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی اراک

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی همدان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه کردستان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه لرستان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه مازندران

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه محقق اردبیلی

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه خوارزمی

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه بین المللی امام خمینی

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی اصفهان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه علامه طباطبایی

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه هرمزگان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه ارومیه

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه حضرت معصومه

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه تبریز

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی سیرجان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه جیرفت

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه قم

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه مراغه

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه یاسوج

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه کوثر بجنورد

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه شیراز

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه اسفراین

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه رازی کرمانشاه

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه اصفهان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه گیلان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه بوعلی همدان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه خلیج فارس

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه سمنان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه پیام نور

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه آیت ا.. العظمی بروجردی (ره)

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه فردوسی مشهد

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه بناب

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه تفرش

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه علم و صنعت

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه فناوری های نوین آمل

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی ارومیه

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی سهند تبریز

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه بجنورد

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی شریف

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه گلستان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه کاشان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه میبد

کارخانه اسکلت فولادی پترو پارس

نهاد آموزشی : دانشگاه ولی عصر رفسنجان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : کارآسان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی کرمانشاه

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه خواجه نصیر

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه زنجان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی قوچان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی شاهرود

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه تهران

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه اراک

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه اردکان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه الزهرا (س)

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه ایلام

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه بیرجند

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه تربت حیدریه

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه دامغان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه یزد

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه سیستان و بلوچستان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه شهر کرد

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی اراک

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی همدان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه کردستان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه لرستان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه مازندران

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه محقق اردبیلی

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه خوارزمی

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه بین المللی امام خمینی

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی اصفهان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه علامه طباطبایی

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه هرمزگان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه ارومیه

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه شهید باهنر کرمان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه حضرت معصومه

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه تبریز

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی سیرجان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه جیرفت

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه قم

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه مراغه

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه یاسوج

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه کوثر بجنورد

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه شیراز

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه اسفراین

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه رازی کرمانشاه

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه اصفهان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه گیلان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه بوعلی همدان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه خلیج فارس

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه سمنان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه پیام نور

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه آیت ا.. العظمی بروجردی (ره)

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه فردوسی مشهد

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه بناب

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه تفرش

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه علم و صنعت

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه فناوری های نوین آمل

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی ارومیه

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی سهند تبریز

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه بجنورد

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی شریف

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه گلستان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه کاشان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه میبد

بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی از 10 سوله و یک بخش مرکزی تشکیل شده است؛ سوله‌های ۱۰گانه این کارخانه نوآوری که در زمینه‌های گوناگون از‌جمله گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانوداروها، هوش مصنوعی (اینترنت اشیا)، بیوتیک، نوآوری بیمه‌ای و مالی، تولید محتوا و سلامت الکترونیک در آنها فعالیت می‌شود، از طرف شرکت‌های بخش خصوصی تبدیل به یک شتاب‌دهنده یا مرکز نوآوری شده‌اند. این موضوع فرصت مناسبی برای تیم‌های استارت‌آپی فراهم کرده است تا بتوانند از امکانات این شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری استفاده کنند.

نهاد آموزشی : دانشگاه ولی عصر رفسنجان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : کارآسان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی کرمانشاه

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه خواجه نصیر

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه زنجان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی قوچان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی شاهرود

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه تهران

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه اراک

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه اردکان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه الزهرا (س)

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه ایلام

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه بیرجند

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه تربت حیدریه

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه دامغان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه یزد

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه سیستان و بلوچستان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه شهر کرد

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی اراک

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی همدان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه کردستان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه لرستان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه مازندران

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه محقق اردبیلی

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه خوارزمی

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه بین المللی امام خمینی

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی اصفهان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه علامه طباطبایی

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه هرمزگان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه ارومیه

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه حضرت معصومه

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه تبریز

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی سیرجان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه جیرفت

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه قم

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه مراغه

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه یاسوج

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه کوثر بجنورد

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه شیراز

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه اسفراین

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه رازی کرمانشاه

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه اصفهان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه گیلان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه بوعلی همدان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه خلیج فارس

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه سمنان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه پیام نور

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه آیت ا.. العظمی بروجردی (ره)

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه فردوسی مشهد

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه بناب

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه تفرش

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه علم و صنعت

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه فناوری های نوین آمل

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی ارومیه

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی سهند تبریز

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه بجنورد

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی شریف

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه گلستان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه کاشان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه میبد

کارخانه لاستیک بارز

نهاد آموزشی : دانشگاه ولی عصر رفسنجان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : کارآسان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی کرمانشاه

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه خواجه نصیر

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه زنجان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی قوچان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی شاهرود

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه تهران

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه اراک

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه اردکان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه الزهرا (س)

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه ایلام

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه بیرجند

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه تربت حیدریه

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه دامغان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه یزد

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه سیستان و بلوچستان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه شهر کرد

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی اراک

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی همدان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه کردستان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه لرستان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه مازندران

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه محقق اردبیلی

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه خوارزمی

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه بین المللی امام خمینی

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی اصفهان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه علامه طباطبایی

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه هرمزگان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه ارومیه

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه شهید باهنر کرمان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه حضرت معصومه

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه تبریز

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی سیرجان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه جیرفت

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه قم

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه مراغه

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه یاسوج

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه کوثر بجنورد

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه شیراز

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه اسفراین

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه رازی کرمانشاه

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه اصفهان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه گیلان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه بوعلی همدان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه خلیج فارس

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه سمنان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه پیام نور

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه آیت ا.. العظمی بروجردی (ره)

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه فردوسی مشهد

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه بناب

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه تفرش

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه علم و صنعت

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه فناوری های نوین آمل

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی ارومیه

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی سهند تبریز

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه بجنورد

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی شریف

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه گلستان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه کاشان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه میبد

بازدید از کارخانه آسفالت کرمان بیس

نهاد آموزشی : دانشگاه ولی عصر رفسنجان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : کارآسان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی کرمانشاه

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه خواجه نصیر

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه زنجان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی قوچان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی شاهرود

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه تهران

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه اراک

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه اردکان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه الزهرا (س)

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه ایلام

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه بیرجند

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه تربت حیدریه

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه دامغان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه یزد

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه سیستان و بلوچستان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه شهر کرد

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی اراک

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی همدان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه کردستان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه لرستان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه مازندران

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه محقق اردبیلی

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه خوارزمی

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه بین المللی امام خمینی

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی اصفهان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه علامه طباطبایی

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه هرمزگان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه ارومیه

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه شهید باهنر کرمان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه حضرت معصومه

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه تبریز

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی سیرجان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه جیرفت

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه قم

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه مراغه

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه یاسوج

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه کوثر بجنورد

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه شیراز

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه اسفراین

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه رازی کرمانشاه

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه اصفهان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه گیلان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه بوعلی همدان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه خلیج فارس

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه سمنان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه پیام نور

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه آیت ا.. العظمی بروجردی (ره)

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه فردوسی مشهد

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه بناب

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه تفرش

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه علم و صنعت

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه فناوری های نوین آمل

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی ارومیه

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی سهند تبریز

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه بجنورد

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی شریف

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه گلستان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه کاشان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه میبد

بازدید مجازی بندر نوشهر

نهاد آموزشی : دانشگاه ولی عصر رفسنجان

http

بازدید از پارک علم و فناوری خراسان

بازدید

نهاد آموزشی : دانشگاه فردوسی مشهد