مرکز هدایت شغلی

و کاریابی تخصصی دانشگاه مراغه

مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه مراغه با هدف تسهیل استخدام نیروی کار برای بنگاه ها و کاهش هزینه ها برای جویندگان کار تاسیس در سال 1400 تاسیس گردید. هدف اصلی این مرکز، هماهنگی بیشتر بین عرضه نیروهای متخصص و نیازهای بازار کار بوده و همچنین توسعه دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها، هماهنگی و همکاری در برگزاری دوره های کارآموزی، ارائه مشاوره های شغلی تخصصی و از دیگر وظایف آن محسوب میشود. بر این اساس به عنوان حلقه واسط بین عرضه و تقاضای نیروی کار متخصص عمل می کند. با توجه به رشد تعداد دانش آموختگان دانشگاهی، تخصصی تر شدن کار و حرکت به سمت کسب و کارها بر پایه ی فناوری، و لزوم توسعه و بهره وری صنایع کشور، ضرورت ایجاد این مرکز و اجرای برنامه های مختلف برای هدایت شغلی و کاریابی تخصصی ضروری به نظر می رسد.

01