مرکز هدایت شغلی

مرکز هدایت شغلی دانشگاه کاشان

امروزه توسعه فعالیتهای دانشگاهها و مراکزآموزش عالی باعث افزایش تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی شده و ضروری است برای اثربخشی فعالیتهای این قشر در جامعه برنامه های متنوع و مناسبی تدوین گردد. همچنین با توجه به رشد تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی، اشتغال مناسب آنها یکی از دغدغه های اساسی کشور محسوب میشود. مسلماً یکی از نکات کلیدی که باید در راستای افزایش اشتغال آنها به آن توجه نمود، شناسایی بازار کار مناسب برای آنها، ایجاد فضای آموزشی و مهارت آموزی تخصصی برای دانشجویان،مشاوره شغلی و تعیین مسیر شغلی مناسب دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی برای اشتغال، بر اساس  توانمندیها و علایق آن ها می باشد .

بر این اساس  آگاهی از وضعیت اشتغال دانش آموختگان و ایجاد زمینه های شغلی مناسب برای دانشجویان و دانش آموختگان یکی از اهداف اصلی دانشگاه کاشان محسوب شده و این امر نیاز مند راه اندازی مرکز هدایت شغلی است که با آموزش مهارت ها، مشاوره کسب و کار، استعداد یابی شغلی، شبکه سازی میان دانشجویان متقاضی کار و صاحبین کسب و کار متقاضی نیرویی که مهارت های مورد نیاز آن ها آموخته اند، کاریابی تخصصی و سایر خدمات مربوط به کسب و کار هدف دانشگاه در این زمینه را عملیاتی سازد.

 

01
02
03
04
05
06
07