مرکز هدایت شغلی

و کاریابی تخصصی

      توسعه فعالیت‌های دانشگاه‌ها و مراکزآموزش عالی خوشبختانه باعث افزایش تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی شده و ضروری است برای هماهنگی و اثربخشی این دانش‌آموختگان در جامعه برنامه‌های مناسبی تدوین گردد. این درحالی است که آمارها، اطلاعات و پژوهش‌های انجام شده درخصوص وضعیت اشتغال کشور، حاکی از افزایش نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در سال‌های اخیر است. با توجه به رشد تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، تخصصی‌تر شدن مشاغل و حرکت به سمت کسب و کارها بر پایه‌ی فناوری، توسعه مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیان و لزوم توسعه و بهره‌وری صنایع کشور، ایجاد مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی جهت افزایش اشتغال پذیری دانش‌آموختگان امری ضروری می‌باشد.

برخی از وظایف پیشنهادی مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاهی عبارتند از:

  • خدمات کاریابی (جایابی)
  • ارائه خدمات مشاوره و هدایت شغلی تخصصی
  • ساماندهی کار پارهوقت تخصصی
  • توسعه و بهبود دوره‌های کارآموزی
  • برنامهریزی و توسعه دورههای مهارت‌آموزی (مهارت‌های نرم)
  • امور مربوط به لغو تعهد خدمت دانش‌آموختگان (آزاد سازی مدرک تحصیلی)
  • امور مربوط به بیمه بیکاری
  • برگزاری نمایشگاه‌های کار
  • معرفی افراد کارآفرین به مراکز کارآفرینی

     بدین منظور، برنامه‌ریزی‌های مناسبی توسط دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها درحال انجام است و ایجاد مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه در مهرماه 1402 در همین راستا می باشد. در هـرحال امیدواریم با انجام وظایف محـوله بتـوانیم قدم های کـوچکی در راستای بکارگیـری و اشتغال سرمایه های کشور برداشته باشیم.

01
02
03