مرکز هدایت شغلی

دانشگاه صنعتی قوچان

دانشگاه صنعتی قوچان در سال 1385 تحت عنوان دانشکده فنی و مهندسی قوچان تاسیس گردید. دانشکده فنی و مهندسی با صدور مجوز شماره 7977/22 به تاریخ 25/5/85 از طرف شورای گسترش آموزش عالی در دو رشته کاردانی کامپیوتر-نرم افزار و کاردانی مخابرات با تعداد 70 دانشجو در بهمن 1385 رسمأ فعالیت خود را آغاز نمود. در دانشکده فنی و مهندسی قوچان در سال 1388 با مجوز شورای گسترش آموزش عالی به مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان ارتقاء یافت. مجوز ارتقاء مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان به دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان در سال 1392 تحقق یافت. هم اکنون دانشگاه صنعتی قوچان دارای حدود 2500 دانشجو و 74 عضو هیئت علمی می باشد.

01