مرکز هدایت شغلی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به عنوان دومین دانشگاه جامع استان آذربایجان شرقی، پایگاه علمی معتبری برای بالندگی دانشمندان جوان و دانشجویان مستعد در رشته‌های مختلف دانشگاهی است. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان که در سال 1368 با نام دانشگاه تربیت معلم تبریز آغاز به‌ کار نمود، به مدت 13 سال اصلی‌ترین مرکز تربیت معلمین جوان در منطقۀ شمال غرب کشور بود. در سال 1380، به دنبال بازبینی‌ صورت‌گرفته در نظام آموزش عالی کشور، این دانشگاه با پذیرش رسالتی نو، به عنوان دانشگاه جامع دولتی و با نام دانشگاه تربیت معلم آذربایجان حیات نوین خود را آغاز نمود. در سال 1391 با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نام دانشگاه به یاد امام جمعه محبوب و شهید تبریز به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تغییر یافت.

01
02