فرایند کارآموزی و کارورزی

فرایند کارآموزی و کارورزی؟

دانشجویان میتوانند جهت شروع فرایند کارآموزی از طریق صفحه مرکز هدایت شغلی دانشگاه محل تحصیل خود وارد سامانه شوند، همچنین شرکت ها و صنایع میتوانند از طریق لینک زیر پنل اختصاصی خود در سامانه را ایجاد و درخواست جذب کارآموز خود را اعالم نمایند:

مراحل کارآموزی

کارآموزی دورهای محدود از حضور دانشجویان در محیط واقعی کار است که فرصت میدهد تا مهارت ها و تجربه های جدیدی در حرفه ای که میخواهند وارد شوند، کسب کنند. این دوره ها می توانند از چند هفته تا چند ماه یا حتی یک سال متغیر باشند. امروزه مسئولیت بیشتری به کارآموزان داده می شود و سعی میشود آنها تا حد امکان در جریان امور واقعی و اجرایی قرار گیرند.

1

ثبت درخواست کارآموزی

2

تایید کارآموزی از سوی مسئول نهاد

3

انتخاب محل کارآموزی توسط دانشجو

4

تایید کارآموز توسط واحد پذیرنده

5

صدور معرفی نامه نهاد به واحد پذیرنده

6

شروع کارآموزی

7

پایان کارآموزی

8

تکمیل فرم نظرسنجی و بارگذاری گزارش های پایان دوره

9

صدور گواهی پایان دوره کارآموزی